Privacy- en Cookiestatement StemmenTracker

Bij StemmenTracker nemen we uw privacy en uw kiesrecht zeer serieus. Uw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt, en waar mogelijk geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. In dit privacy- en cookiestatement kunt u lezen op welke manier met uw gegevens wordt omgegaan wanneer u gebruik maakt van de StemmenTracker. We raden u daarom aan dit privacy- en cookiestatement aandachtig door te lezen.

Van wie is de StemmenTracker?

De StemmenTracker is een online kieshulp van de Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat (“ProDemos”). Deze kieshulp biedt u de mogelijkheid om informatie in te winnen over het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer, en om te toetsen welke partij (bij de behandelde onderwerpen) het vaakst volgens uw eigen voorkeuren heeft gestemd.

Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerkingen van persoonsgegevens.

Hofweg 1 H
2511 AA Den Haag
Telefoon: 070 757 02 00
E-mail: privacy@prodemos.nl

Welke gegevens worden er verzameld om de StemmenTracker normaal te laten functioneren?

Om de server van de StemmenTracker normaal te laten functioneren slaat ProDemos een aantal (technische) gegevens van u op in logbestanden. Concreet gaat het om de volgende gegevens:

 • het feit dat u de StemmenTracker start
 • het soort apparatuur dat u gebruikt
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de internetbrowser die u gebruikt
 • het tijdstip van het starten van de StemmenTracker

Wanneer de StemmenTracker wordt gestart, wordt de StemmenTracker lokaal geladen op uw eigen apparaat (zoals een computer, tablet of telefoon). Uw antwoorden op de stellingen en vragen binnen de StemmenTracker, alsmede uw resultaat na voltooien van de StemmenTracker, worden uitsluitend geregistreerd en bewaard op uw eigen apparaat. Deze gegevens worden niet teruggestuurd naar (de servers van) ProDemos of op een andere manier aan ProDemos ter beschikking gesteld.

Welke gegevens worden er verzameld door Matomo?

Wij gebruiken Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. We bewaren de verzamelde gegevens op onze eigen servers die we zelf beheren en die in Nederland staan.

We hebben de volgende privacybeschermende maatregelen genomen:

 • We maskeren de laatste twee octetten van de IPv4-adressen die we van bezoekers verzamelen (bijvoorbeeld 2001:db8:7bb:: of 198.51.0.0).
 • De bezoekerslogs (met onderstaande gegevens) worden niet langer bewaard dan 30 dagen.

Met behulp van Matomo en deze analytische cookies verzamelen we de volgende gegevens:

 • IP-adres (gemaskeerd)
 • Bezochte pagina’s (titel en URL) en datum en tijdstip waarop deze zijn bezocht.
 • De URL van de pagina waarmee men op onze website is gekomen (Referrer URL).
 • Gebruikte links op onze website die verwijzen naar externe websites (Outlink).
 • Geschatte locatie: land, regio, stad (we verzamelen niet de exacte geolocatie).
 • Overige gegevens: schermresolutie, lokale tijd van bezoeker, snelheid van de website, taal van de browser.
 • User agent van de browser: gebruikte browser, besturingssysteem, soort apparaat (computer, smartphone, etc.).
 • Een aantal door de gebruiker of het systeem gegenereerde handelingen (Events) zoals het klikken op toelichtingen en het starten van de tool.

Voor welk doel worden gegevens verzameld?

De gegevens die bij uw gebruik van de StemmenTracker van u worden verzameld door ProDemos worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • om uw gebruik van de StemmenTracker mogelijk te maken
 • om de StemmenTracker te beveiligen
 • om statistische inzichten over het gebruik van de website te verkrijgen via Matomo
 • om deze te verstrekken aan derden indien ProDemos daartoe op basis van wet- en/of regelgeving is gehouden

Hoelang worden gegevens bewaard?

De technische gegevens worden maximaal dertig (30) dagen bewaard. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Hoe gaan wij om met de gegevens die wij via onze StemmenTracker verzamelen?

Zoals hierboven reeds aangegeven, gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. De gegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, behalve aan partijen die onze website technisch mogelijk maken. Met hen hebben wij strikte afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of wij dit op basis van de wet moeten doen.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

ProDemos heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. ProDemos zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is.

Welke rechten heb ik?

Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten. Zo mag u reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daarnaast mag u bij ons een verzoek tot inzage doen, om in te zien welke gegevens ProDemos over u heeft vastgelegd. Uw verzoek tot intrekking van uw toestemming, of om inzage van uw gegevens kan verstuurd worden naar privacy@prodemos.nl. ProDemos zal altijd proberen binnen vier (4) weken te reageren op uw inzageverzoek. Omdat ProDemos geen naam of andere direct identificerende gegevens van u tot haar beschikking heeft, kan het zijn dat we u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van uw identiteit, voordat ProDemos kan voldoen aan uw inzageverzoek. Denk hierbij aan uw IP-adres. Verder kan het zo zijn dat ProDemos geen herleidbare gegevens meer van u tot haar beschikking heeft. Dit vanwege het beleid om herleidbare gegevens enkel tijdelijk op te slaan, en wanneer mogelijk te anonimiseren.

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe richten aan ProDemos op het voornoemde e-mailadres. U kunt verzoeken dat ProDemos uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, verplaatst of afschermt. ProDemos zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien ProDemos uw verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Kan dit privacy- en cookiestatement worden gewijzigd?

Dit privacy- en cookiestatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van de StemmenTracker (https://stemmentracker.nl). Het verdient dan ook aanbeveling om ons privacy- en cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u klachten over onze omgang met uw gegevens?

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy- en cookiestatement dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@prodemos.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 070-7570200.

Laatst gewijzigd: februari 2019